Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby realizacji Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego

Dobrowolne podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do przystąpienia do głosowania w ramach budżetu obywatelskiego. Dane osobowe zawarte na „Karcie do głosowania” tzn. imię, nazwisko i adres zamieszkania, będą przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w ramach Jarosławskiego Budżetu Obywatelskiego na dany rok oraz uniemożliwienia tej samej osobie kilkukrotnego głosowania w tych samych konsultacjach.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanego dalej RODO, informuję, że:

 1. Administratorem (ADO) Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Jarosławia jest Burmistrz Miasta Jarosławia, adres siedziby: Rynek 1, 37-500 Jarosław.
 2. Z administratorem – Burmistrzem Miasta Jarosławia można się skontaktować za pomocą e-mail: sekretariat@um.jaroslaw.pl, telefonicznie: 16 624-87-01 lub pisemnie na adres siedziby Administratora;
 3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani Pan skontaktować poprzez e:mail: iod@um.jaroslaw.pl, telefonicznie: 16 624-87-31 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych;
 4. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwały Rady Miasta Jarosławia w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław na dany rok w celu zrealizowania budżetu obywatelskiego;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą gromadzone i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji budżetu obywatelskiego oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie zawartych umów powierzenia danych osobowych;
 7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich);
 8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do żądania sprostowania,
  3. prawo do żądania usunięcia danych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 9. Wobec przysługującego Pani/Panu prawa do usunięcia danych, ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu mają zastosowanie ograniczenia wynikające z art. 17 ust. 3, art. 20 i art. 21 RODO;
 10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Jarosławia Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym. Brak ich podania uniemożliwi uczestnictwo w procesie budżetu obywatelskiego;
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.