Regulamin

UCHWAŁA NR 972/LXXIV/2024 RADY MIASTA JAROSŁAWIA
z dnia 19 lutego 2024 r.

w sprawie budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław

Na podstawie art. 5a, art. 40 ust. 1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023.40 z późn. zm.) Rada Miasta Jarosławia uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej
Jarosław, w tym zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych w tym zakresie.
§ 2. Na realizację zadań z budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław, zwanego dalej Jarosławskim  Budżetem  Obywatelskim,  przeznacza  się  corocznie  środki  finansowe  w wysokości 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych).
§ 3. 1. Proces  realizacji  Jarosławskiego  Budżetu  Obywatelskiego  zwanego  dalej  JBO  obejmuje następujące etapy:
1)        ogłoszenie przez Burmistrza Miasta Jarosławia rozpoczęcia naboru projektów JBO, zwanych dalej projektami;
2)    promocja JBO;
3)    zgłaszanie przez mieszkańców projektów do realizacji;
4)    ogłoszenie list zgłoszonych projektów;
5)    ocena zgłoszonych projektów;
6)    ogłoszenie list projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania;
7)    składanie odwołań dotyczących projektów niedopuszczonych do głosowania;
8)        rozpatrzenie odwołań przez Burmistrza i ogłoszenie ostatecznych list projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania;
9)    działania promocyjno-informacyjne dotyczące projektów dopuszczonych do głosowania;
10)    głosowanie na projekty przez mieszkańców;
11)    ustalenie wyników głosowania i ich ogłoszenie.
2. Harmonogram budżetu obywatelskiego Gminy Miejskiej Jarosław stanowi załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 4. 1. Rozpoczęcie konsultacji w ramach JBO następuje z datą zamieszczenia przez Burmistrza Miasta Jarosławia na stronie internetowej www.miastojaroslaw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia ogłoszenia w sprawie rozpoczęcia naboru projektów.
2. Od daty, o której mowa w ust.1, Burmistrz Miasta Jarosławia prowadzi działania promocyjno- informacyjne dotyczące JBO.
§ 5. W ramach JBO realizowane są wyłącznie projekty, których przedmiot mieści się w katalogu zadań własnych Gminy Miejskiej Jarosław i które zostały wybrane w oparciu o zasady ustalone w niniejszej uchwale.
§ 6. W ramach JBO nie mogą być realizowane projekty:
1)    naruszające prawa osób trzecich, w szczególności prawo własności lub prawa autorskie;
2)    niezgodne z planami, strategiami lub programami przyjętymi przez Gminę Miejską Jarosław;
3)    zakładające wytworzenie infrastruktury poza obszarem Gminy Miejskiej Jarosław;
 
4)    zakładające wytworzenie infrastruktury na nieruchomości, co do której Gmina Miejska Jarosław nie ma
możliwości złożenia oświadczenia o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane;
5)    generujące koszty eksploatacji niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości danego projektu;
6)    niespełniające kryterium ogólnodostępności;
7)    których realizacja nie spełnia kryterium celowości i gospodarności;
8)        których realizacja byłaby sprzeczna z zasadą uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
9)    których szacunkowy koszt realizacji przekracza maksymalną kwotę określoną dla projektów;
10)    których realizacja jest z przyczyn obiektywnych niemożliwa w trakcie jednego roku budżetowego.
§ 7. 1. Projekty może zgłaszać każdy mieszkaniec Gminy Miejskiej Jarosław.
2.    Zgłoszenia    projektów    dokonuje    się    na    formularzu    zgłoszenia    stanowiącym    załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.
3.    Do formularza zgłoszenia dołącza się listę poparcia dla danego projektu podpisaną przez co najmniej 5 mieszkańców Gminy Miejskiej Jarosław.
§ 8. 1. Projekty można zgłaszać w następujących kategoriach:
1)        kategoria A1 - projekty inwestycyjne duże, których koszty szacunkowe wynoszą od 40 001 zł do 100 000 zł dotyczące zadań realizowanych w ramach gminnych jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury); środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 200 000 zł;
2)        kategoria A2 - projekty inwestycyjne duże, których koszty szacunkowe wynoszą od 40 001 zł do 100 000 zł dotyczące zadań realizowanych poza sferą gminnych jednostek organizacyjnych; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 300 000 zł;
3)        kategoria B1 - projekty inwestycyjne średnie, których koszty szacunkowe wynoszą od 10 001 zł do 40 000 zł dotyczące zadań realizowanych w ramach gminnych jednostek organizacyjnych (szkół, przedszkoli, żłobków, instytucji kultury); środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 140 000 zł;
4)        kategoria B2 - projekty inwestycyjne średnie, których koszty szacunkowe wynoszą od 10 001 zł do 40 000 zł dotyczące zadań realizowanych poza sferą gminnych jednostek organizacyjnych; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 200 000 zł;
5)        kategoria C - projekty małe, których koszty szacunkowe wynoszą do 10 000 zł; środki przewidziane do rozdysponowania na tę kategorię wynoszą 160 000 zł.
2. W kategorii A1, A2, B1 i B2 można zgłaszać projekty dotyczące zadań wyłącznie o charakterze inwestycyjnym, modernizacyjnym lub remontowym, a w kategorii C projekty bez ograniczeń co do ich charakteru.
§ 9. 1. Formularz zgłoszenia projektu można pobrać na stronie internetowej www.miastojaroslaw.pl, a także w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, parter, pokój nr 2), w Punktach Informacji Turystycznej: Centrum Kultury i Promocji (Rynek 5) i Galerii „Stara Ujeżdżalnia" (ul. gen. Władysława Eugeniusza Sikorskiego 2a) oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry (ul. ks. Jakuba Makary 1).
2. Wypełniony  formularz,  o którym  mowa  w ust. 1 można,  w terminie  określonym  w ogłoszeniu
o naborze projektów:
1)    złożyć osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, parter, pokój nr 2);
2)    wysłać  drogą  pocztową  na  adres:  Urząd  Miasta  Jarosławia,  Rynek  1,  37-500  Jarosław
z dopiskiem „Budżet obywatelski - formularz”; za datę złożenia przyjmuje się datę stempla pocztowego;
 
3)        wysłać elektronicznie skan albo zdjęcie wypełnionego formularza i listy z podpisami na adres mailowy jbo@um.jaroslaw.pl.
3. W przypadku przesłania projektu w formie elektronicznej, całkowita wielkość załączników (format PDF, DOC, PNG lub JPG) nie może przekraczać 10 MB.
§ 10. Listy wszystkich zgłoszonych projektów uporządkowanych według kategorii projektów od A1 do C, z zachowaniem kolejności zgłoszenia, zostaną udostępnione na stronie internetowej www.miastojaroslaw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia w ciągu czterech dni od zakończenia składania projektów.
§ 11. 1. Ocenę zgłoszonych projektów przeprowadza komisja powołana przez Burmistrza Miasta
Jarosławia.
2. Ocena złożonych projektów, z uwzględnieniem zasad określonych w § 5-8 niniejszej uchwały,
dokonywana jest pod względem:
1)    spełniania wymogów formalnych,
2)    zgodności z prawem oraz zasadami określonymi niniejszą uchwałą,
3)        adekwatności pełnego szacunkowego kosztu realizacji projektu i jego przypisania do danej kategorii projektów,
4)    wykonalności technicznej, w tym możliwości realizacji w ramach jednego roku budżetowego.
§ 12. Ocena projektu pod względem spełniania wymogów formalnych obejmuje sprawdzenie:
1)    zachowania terminu złożenia projektu,
2)    sposobu złożenia,
3)    dokonania złożenia przez uprawniony podmiot,
4)    sporządzenia projektu z wykorzystaniem odpowiedniego wzoru formularza,
5)    wypełnienia formularza z danymi projektu w sposób kompletny (wypełnione zostały wszystkie pola
obowiązkowe) i poprawny (wpisy w poszczególnych punktach zawierają niezbędne informacje),
6)    załączenia listy z podpisami mieszkańców popierających projekt, zawierającej wymaganą liczbę
podpisów,
7)        zawierania się kosztów szacunkowych projektu w przedziale określonym dla wskazanej przez wnioskującego kategorii projektów przy czym, jeśli koszty szacunkowe projektu przekraczają limit kategorii B1 albo B2, komisja, o której mowa w § 11 ust. 1, dokonuje przesunięcia tego projektu do kategorii o wyższym limicie, tj. odpowiednio A1 albo A2 i informuje o tym wnioskującego, a jeśli koszty szacunkowe projektu przekraczają limit kategorii A1, A2 i C, komisja umieszcza projekt na liście niedopuszczonych do głosowania.
§ 13. 1. Wyniki oceny projektów są podawane do publicznej wiadomości przez Burmistrza Miasta Jarosławia poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.miastojaroslaw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.
2.    Informacja o wynikach oceny zawiera listy złożonych projektów, które zostały dopuszczone do
głosowania i niedopuszczone do głosowania w podziale na poszczególne kategorie projektów.
3.    Dla projektów niedopuszczonych do głosowania podaje się uzasadnienie niedopuszczenia każdego
projektu.
4.    W terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości list projektów dopuszczonych i niedopuszczonych  do  głosowania,  osobom  zgłaszającym  przysługuje  odwołanie  od  decyzji o niedopuszczeniu projektu do głosowania.
5.    Odwołanie, o którym mowa w ust. 4, wnosi się do Burmistrza Miasta Jarosławia, który ostatecznie rozstrzyga w sprawie dopuszczenia bądź niedopuszczenia tych projektów do głosowania.
 
6.    Po rozpatrzeniu odwołań przez Burmistrza Miasta Jarosławia, listy projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania, w podziale na kategorie projektów A1, A2, B1, B2 i C, wraz z imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy (po uprzednim wyrażeniu wymaganej zgody), będą ogłoszone na stronie internetowej www.miastojaroslaw.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.
§ 14. Od dnia ogłoszenia list, o których mowa w § 13 ust. 6, do końca okresu głosowania, Burmistrz Miasta Jarosławia prowadzi działania informacyjne.
§ 15. W okresie, o którym mowa w § 14, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia działań
promocyjno-informacyjnych dotyczących projektów dopuszczonych do głosowania.
§ 16. O wyborze projektów do realizacji decydują mieszkańcy Gminy Miejskiej Jarosław w drodze
bezpośredniego głosowania.
§ 17. Głosować należy na karcie do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Karta dostępna jest na stronie internetowej www.miastojaroslaw.pl, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, parter, pokój nr 2), w Punktach Informacji Turystycznej: Centrum Kultury i Promocji (Rynek 5) i Galerii „Stara Ujeżdżalnia" (ul. gen. Władysława Eugeniusza Sikorskiego 2a) oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Aleksandra Fredry (ul. ks. Jakuba Makary 1).
§ 18. Głosowanie odbywa się:
1)    przez włożenie do urny wypełnionej karty do głosowania; w wyznaczonym terminie urna będzie
ustawiona w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia (Rynek 1, parter, pokój nr 2),
2)        poprzez wysłanie wypełnionej karty do głosowania pocztą na adres: Urząd Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski - GŁOSOWANIE”; za datę oddania głosu uważa się datę stempla pocztowego,
3)        poprzez  wysłanie  skanu  albo  fotografii  wypełnionej  karty  do  głosowania  na  adres  e- mail: jbo@um.jaroslaw.pl,
4)        poprzez wypełnienie karty do głosowania w wersji elektronicznej z wykorzystaniem aplikacji internetowej, o ile będzie ona dostępna.
§ 19. 1. Karta do głosowania w JBO jest ważna, jeśli zostaną na niej wypełnione poprawnie i czytelnie wszystkie pola obowiązkowe, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.    Głosujący  może  dokonać  wyboru  jednego  projektu  dopuszczonego  do  głosowania
w kategoriach A 1 i A2, jednego w kategoriach B1 i B2, a także jednego w kategorii C.
3.    W przypadku wybrania przez tego samego głosującego więcej niż jednego projektu z kategorii A1 i A2 bądź B1 i B2 bądź C albo głosowania na dany projekt więcej niż jeden raz, wszystkie głosy oddane z naruszeniem tych zasad będą uznane za nieważne.
§ 20. Ustalenia wyników głosowania w JBO dokonuje komisja powołana przez Burmistrza Miasta
Jarosławia.
§ 21. 1. W celu ustalenia wyników głosowania w JBO komisja, o której mowa w § 20, dokonuje sprawdzenia kart do głosowania pod kątem ich ważności oraz ważności oddanych głosów, zlicza głosy ważne oddane na poszczególne projekty, a następnie sporządza, oddzielnie dla każdej kategorii zadań, listy, na których projekty są uporządkowane według liczby uzyskanych głosów w porządku malejącym.
2. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwa projekty lub więcej, o kolejności decyduje losowanie, które przeprowadza komisja.
§ 22. 1. Wybrane do realizacji zostają te projekty, które uzyskały największą liczbę głosów w danej kategorii projektów i których łączne koszty szacunkowe po weryfikacji nie przekraczają kwoty środków przeznaczonej do rozdysponowania dla danej kategorii projektów z zastrzeżeniami określonymi w ust. 2 i 3.
 
2. Środki niewykorzystane po wybraniu do realizacji projektów w kategorii A1 i A2, powiększają pulę środków do rozdysponowania odpowiednio w kategorii B1 i B2, natomiast środki niewykorzystane po wybraniu do realizacji projektów w kategorii B1 i B2, powiększają pulę środków do rozdysponowania w kategorii C.
3. Do zakwalifikowania się do realizacji projekt JBO winien uzyskać:
1)    dla kategorii A1 i A2 co najmniej 150 głosów,
2)    dla kategorii B1 i B2 co najmniej 100 głosów,
3)    dla kategorii C co najmniej 50 głosów.
§ 23. Wyniki głosowania w ramach JBO, wraz z imieniem i nazwiskiem wnioskodawcy (po uprzednim wyrażeniu wymaganej zgody), ogłoszone zostają na stronie internetowej www.miastojaroslaw.pl , w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Jarosławia.
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jarosławia.
§ 25. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.


Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia
mgr Szczepan Łąka